• סניפים
  • צרו קשר
  • *בימי הלחימה זמני אספקת המשלוחים יהיו ארוכים מהרגיל, אנחנו עושים את המירב לזרז את השילוח מול חברות השילוח השונות
להזמנות וייעוץ אישי: 1-599-500-590

תקנון מועדון לקוחות

מבוא
 
         
מועדון הלקוחות של ישראלבודי, הוקם במטרה להעניק לחברים עדכונים, מידע והטבות שונות, בהתאם להחלטת ושיקול דעת החברה.

הגדרות

"דמי החבר" הנם תשלום עבור חברות במועדון למשך תקופת החברות, בשיעור שיהיה בתוקף במועד ההרשמה למועדון.

1.2. "הטבות" כהגדרתן בסעיף 3 לתקנון.
1.3. "חבר מועדון" הנו מי שהצטרף לחברות במועדון בהתאם לסעיף 2 לתקנון.
1.4. "טופס ההרשמה" הנו טופס הרשמה עבור חבר המועדון, בנוסח שיעודכן מעת לעת על ידי ישראלבודי.
1.5. "המועדון" הנו מועדון החברים של ישראלבודי.
1.6. "פרטי חבר המועדון" כהגדרתם בסעיף 7 לתקנון.
1.7. "תקופת החברות" הנה תקופה של שניים-עשר (12) חודשים ממועד ההרשמה למועדון.
1.8. "התקנון" – הנו תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.

הצטרפות למועדון

2.     ההרשמה למועדון הנה לכל אדם מעל גיל 18. יובהר כי ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ואינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים, מוסדות וכיו"ב. 
2.1.    ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי של טופס ההרשמה בכל אחת מחנויות ישראלבודי ותשלום דמי החבר באתר או בכל אחת מחנויות ישראלבודי.
2.2.    ישראל בודי ו/או מנהל המועדון יהיו רשאים לדחות בקשה להצטרף למועדון, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שתחול עליהם החובה לנמק את סירובם.
 2.3.    הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ע״י הלקוח או ע״י העובד בחנות בשמו ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.
2.4.    חבר מועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה מספר הטלפון הסלולרי וכתובת הדואר האלקטרונית שלו, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
2.5.    החברות במועדון היא לתקופת החברות בלבד. בסיום כל תקופת חברות, חבר המועדון יהיה רשאי להאריך את תקופת החברות בתקופת חברות נוספת באמצעות חידוש תשלום דמי החבר.
2.6     חבר המועדון יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו בעת ההצטרפות למועדון הלקוחות, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לחבר המועדון ו/או למועדון הלקוחות ו/או בקשר להזמנות ו/או יועבר לרשת וישמש את הרשת לקידום פעילותה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי וכדומה.
2.7      חבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה, לרבות טענה על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח-2008.
2.8      הזנת הנתונים ואישורם ו/או החתימה על טופס הצטרפות למועדון הלקוחות יהווה אישור של חבר המועדון גם למשלוח דברי פרסום.
2.9     חבר המועדון מעוניין, מאשר ומסכים לקבל מהרשת וגורמים קשורים בכל אמצעי התקשורת והמדיה הודעות אלקטרוניות, מסרונים, ניוזלטרים, דברי שיווק ופרסום בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או כל דבר פרסומת כהגדרתו על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח-2008.


זכאות להטבות מועדון הלקוחות

3.    במסגרת המועדון, חברי המועדון יהיו זכאים לקבל את ההטבות הבאות (ביחד: "ההטבות"): 
10% הנחה קבועה, על כלל הפריטים בחנות, לגביהם מופיע מחיר רגיל ומחיר מיוחד לחברי מועדון לקוחות בפרט. באתר הנחה זו יכולה להתנהל בצורה שונה.
 
צבירת נקודות בגובה מירבי של 5% מהתשלום בכל עסקה לא כולל עלות משלוח ומוצרים חריגים.
את הנקודות יכול הלקוח לממש כהנחה (כל 1 נקודה שוות ערך ל 1₪) החל מהעסקה הבאה לאחר צבירת הנקודות ועד 12 חודשים מביצוע העסקה שבגינה התקבלו הנקודות למימוש עבור קניות נוספות של הלקוח.מימוש הנקודות יתאפשר רק לחבר מועדון ששילם את דמי החברות וחשבונו בתוקף.

הטבה של עד 150 ש"ח ברכישת ייעוץ אישי, בהתאם למחירון העדכני של מגוון שירותי הייעוץ המוצעים.

50 ש"ח הנחה, בעת רכישת בדיקת DEXA.

50 ש"ח הנחה, עבור קורס או הכשרה בנושא תזונה / אימון גופני, כפי שיהיו מעת לעת, לבחירת ישראל בודי, ובהתאם לשיקול דעת הבלעדי.

.3.1    (א) קבלת עדכונים תקופתיים באמצעות הדואר האלקטרוני או בכל אמצעי אחר שמנהל המועדון בשיתוף עם ישראלבודי ימצאו לנכון, בקשר מוצרים החדשים אשר ייבחרו ע"י ישראלבודי, להטבות של המועדון ולמבצעים ייחודיים לחברי המועדון; (ב) זכאות ליהנות ממבצעים ייחודיים לחברי המועדון שיתקיימו בחנויות ישראלבודי מעת לעת; (ג) הטבות שונות נוספות שישראלבודי תחליט להעניק לחברי המועדון. מובהר כי כמות, תנאי וטיב ההטבות נתונים לשיקול דעתה של ישראל בודי והיא אינה מתחייבת באופן כלשהו לכמות או לטיב ההטבות.
 3.2. חבר המועדון מסכים לקבל מהרשת דיוור ו/או פרסום, אשר יכלול, בין היתר, הטבות ו/או הנחות ו/או עדכונים אחרים, לרבות לגבי צבירת נקודות (להלן: "דיוור ישיר").  ידוע לחבר המועדון, כי הדיוור הישיר ו/או אמצעי הפרסום עשוי לכלול דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח של הרשת, והוא נותן את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/אמצעי הפרסום כאמור. לחבר המועדון לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשת ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור בסעיף‎ זה, על תתי סעיפיו.
 3.3.    מימוש זיכוי/הטבה כלשהי בחנויות ישראלבודי יעשה כנגד תעודת הזהות של חבר המועדון ובכפוף לתנאים הבאים במצטבר: (א) מועד התוקף של אותה הטבה (כפי שיפורסם על ידי המועדון או ישראלבודי) טרם חלף; (ב) המוצר שלגביו ניתנת ההטבה נמצא במלאי של אותה חנות ישראלבודי בה יבקש חבר מועדון לממש את ההטבה; וכן (ג) חברותו של חבר המועדון הייתה בתוקף במועד מתן ההטבה ובמועד מימושה.
3.4.    יובהר כי כל רכישה של פריט ממבצעי המועדון תעשה באמצעות תשלום במזומן, או בכרטיס אשראי רגיל בלבד ולא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר (לרבות, ומבלי לגרוע, תווי קניה, כרטיסי חיוב מיוחדים, כרטיסים נטענים, כרטיסי הנחה ו/או מבצע כלשהם ולרבות כאלה המקנים זכות לכפל הנחות). בהצטרפותו למועדון, מוותר בזאת חבר המועדון על כל זכות לרכוש מוצרים במסגרת המועדון באמצעי תשלום שאינו אחד מהמפורטים לעיל.
3.5.    ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד, מכירה, הסבה, המרה, החלפה וכיו"ב.
3.6.    מנהל המועדון וישראלבודי שומרים לעצמם את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות  לאחר מסירתן לחברי המועדון ו/או תוך כדי תקופת מימוש ההטבות, ובלבד שאם הדבר נעשה לאחר שמידע על ההטבות נמסר לחברי המועדון, תימסר להם הודעה על כך.
5.6.     ישראלבודי שומרת לעצמה הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה של 30 (שלושים) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות אשר הוקנו לחברי המועדון עד למועד הפסקת פעילות המועדון. ולא יהיו לחברי המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון.
סיום וביטול חברות
5.7.     מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת בהודעה שימסור למועדון בכתב או בדואר אלקטרוני : [email protected] . הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום - בתוך שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.
5.8.     מנהל המועדון ו/או ישראלבודי רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשלול מחבר מועדון את חברותו במועדון או לחסום הכניסה/הגישה שלו לאתר ו/או לעכב או לשלול ממנו הזכות לקבל את ההטבות כולן או חלקן, באופן מיידי, אם ביחס לאותו חבר מועדון יתעורר חשד אצל המועדון בנוגע לכל אחד מהמקרים הבאים: (א) חבר המועדון הפר או לא עמד בתנאי מן התנאים המפורטים בתקנון; (ב) התנהגות/פעולה של חבר המועדון מפרה דין כלשהו או שהיא מזיקה לאינטרסים של חבר מועדון אחר ו/או המועדון ו/או מי מטעמו, וכן (ג) אי תקינות, זיוף או מרמה לגבי החברות במועדון. לחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד המועדון בקשר עם האמור לעיל.
5.9.    במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון מכל סיבה, לא יהיה חבר המועדון זכאי להטבות ו/או לזכויות הניתנות לחברי המועדון ו/או לזיכוי או להחזר כספי כלשהוא בגין דמי החבר או חלקם.

 


קניין רוחני

6.1.    ישראלבודי הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר למועדוני הלקוחות, לתכניהם, לרבות מוניטין, סמליל, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת ישראלבודי בכתב ומראש.
6.2.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים או אשר יוצגו במסגרת פעילות מועדון הלקוחות, ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של ישראלבודי, אלא אם ישראלבודי התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
 
מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

7.1.    הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר ("פרטי חבר המועדון") יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של ישראלבודי.
7.2.    ישראל בודי לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין ישראלבודי; (ג) אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר - ישראלבודי תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי חבר המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חבר המועדון לגוף אחר כאמור, ישראלבודי תמסור הודעה לחברי המועדון.; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בישראל בודי ו/אובמי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בחברי מועדון אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון עשה שימוש בחברותו במועדון לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם ישראלבודי ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי ישראל בודי בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור.
7.3.    מילוי טופס ההרשמה  מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת ישראלבודי, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של ישראלבודי או מי מטעמה, וכייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. שימוש כאמור בפרטי חבר המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של ישראל בודי וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. ישראלבודי לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
7.4.    חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
7.5.    חברי מועדון: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות ישראלבודי; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב למנהל המועדון או בדואר אלקטרוני : [email protected] , ובמקרה זה מנהל המועדון ו/או ישראל בודי יפעלו בהתאם להוראה שנמסרה להם, וישראל בודי תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון מבלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.
אחריות
8.1.    המועדון ו/או מנהל המועדון ו/או ישראלבודי ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש /ואו השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.
8.2.    ישראלבודי אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, חברי המועדון מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינים לשמור.
8.3.    ישראלבודי ו/או מנהל המועדון ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא ישראל בודי רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו ישראלבודי ו/או מנהל המועדון עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי ישראלבודי ו/או מנהל המועדון אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.
8.4.    רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. ישראל בודי ומנהל המועדון נוקטים במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי מועדון באתר אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. ישראל בודי ו/או מנהל המועדון אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, חברי המועדון משחררים את ישראל בודי ומנהל המועדון ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד ישראל בודי ומנהל המועדון ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

דרכי מסירת הודעות

9.1.    דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי ישראלבודי ומנהל המועדון, לפי שיקול דעתם הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בסניפי ישראלבודי ו/או באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של ישראלבודי ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון ולחברי המועדון לא תהיינה טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.
9.2.    דרכי מסירת הודעות מחברי המועדון לישראלבודי ו/או למנהל המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני באתר http://www.israelbody.org/. או  בטלפון: 1599-500-590.

כללי

10.1.ישראלבודי שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה בישראל בודי או באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ישראל בודי תפרסם הודעה בנוגע לעדכון התקנון בדיוור החודשי.
10.2.ישראלבודי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת. 
10.3.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.
10.4.האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.
10.5.כל התנהגות של ישראלבודי ו/או מנהל המועדון לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלהם על האמור בתקנון זה.
10.7.מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.